Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 

„Po žírné drahé vlasti se tu a tam nalézá mnoho vísek, o kterých málokdo i z nejbližšího okolí ví, a do kterých zřídkakdy přicházejí osoby, které by v lidu podněcovaly lásku k rodnému místu svému, ku jazyku mateřskému a vlasti naší, které by vůbec zasévaly sémě dobré v ten bodrý venkovský lid."

František Bartovský

Právě pan František Bartovský, řídící učitel, který působil ve Kříších v létech 1886 - 1908, byl tím člověkem, který se zasloužil o založení našeho hasičského sboru.

24. dubna 1887 - se konala ustavují schůze ve školní budově, kde učitel František Bartovský seznámil zájemce o členství  v hasičském sboru se stanovami a byl ustaven prozatímní výbor

30. května 1887 - byla první schůze členů sboru

19. června 1887 - se uskutečnilo první cvičení, jako cvičitel působil u sboru bratr Václav Majer z Prahy

10. července 1887 - byla první valná hromada, kde byl zvolen první řádný výbor ve složení:

velitel (předseda) p. Fr. Bartovský

cvičitel (náměstek) p. Jos. Čekan

účetní p. K. Trapp

členové výboru pp. Erich Piesch, Václ. Ocásek, Jan Blecha, Václ. Bláha, Jos. Klůna

revizoři účtů pp. Jos. Ježek a Fr. Bláha st.

31. července 1887 - se konalo první veřejné cvičení

15. srpna 1889 - proběhla  zkouška nově zakoupeného hydroforu od fy. R. A. Smekal z Prahy

13. července 1890 - po tříletém období byl valnou hromadou zvolen nový výbor

4. června 1893 - se Kříších konal XI. sjezd hasičských sborů Plzeňské župní hasičské jednoty (předsedou jednoty byl F. Bartovský)

7. července 1893 - zásah při požáru Parní pily v Radnicích

5. a 6. května 1894 - se konala přehlídka sboru, náčiní, stříkačky a hydroforu

2. června 1894 - zásah při požáru závodu mont. průmysl. společnosti dříve Johann David Stark na Vranově

8. září 1894 - Plzeňská župní hasičský jednota  věnovala bratru Fr. Bartovskému diplom a udělila mu čestné členství

28. května 1896 - byl sboru věnován diplom Císaře Františka Josefa I. a Císařovny Alžběty a odměna 10 zl.

25. července 1897 - se konala oslava 10. výročí od založení sboru

Na přelomu století se náš sbor zúčastnil likvidace drobnějších požárů. K velkému požáru došlo 23. května 1903 ve sklárně na Baště. Náš sbor se zúčastnil s dvěma stroji, dále se zúčastnily sbory ze Stupna, Vranovic, Přívětic a Skomelna. Požár se podařilo lokalizovat.

Hasiči museli udržovat techniku neustále v pohotovosti, protože na počátku století měla většina domů doškové střechy a proto o výskyt požárů nebyla v té době nouze. Tak např. v roce 1905 vypukl požár u Špičku, kde celá chalupa vyhořela, vedlejší chalupa V. Maska také vyhořela, ale chalupu F. Zemana se podařilo zachránit, i když byla jen metr vzdálena. V následujícím roce zachvátil požár pět popisných čísel i s přilehlými hospodářskými budovami. Také v dalších letech zasahoval sbor při několika drobnějších požárech. K jednomu z největších požárů v obci došlo v r. 1912, kdy začalo hořet v čp. 56 na Hradčanech a část vyhořela až k čp. 49. V tém-že roce náš sbor oslavil 25. výročí svého založení. Při této příležitosti byli za pětadvacetiletou úspěšnou činnost oceněni pamětními medailemi: František Karlíček, Karel Bláha, Václav Blecha, Jan Blecha, František Bláha, Josef Laštovka. Součástí oslav bylo veřejné cvičení a večer taneční zábava.

V roce 1914 vypukla 1. světová válka. Ze sboru odešlo 17 členů, z nichž někteří ve válce zahynuli. Činnost hasičů v průběhu 1. světové války ochabla. Teprve rok 1918 a následující, znamenaly výrazné zvýšení aktivity hasičského sboru. Začaly se připravovat oslavy 35. výročí založení hasičského sboru. Oslavy se konaly 16. června 1922. Při tomto výročí byl svolán do naší obce župní sjezd rokycanské hasičské župy. Jak uvádí pamětní kniha, cvičilo se za velmi deštivého počasí. Bližší podrobnosti nejsou popsány.

V roce 1923 zasahoval náš sbor při požáru sklárny v Braších, kde se lokalizace požáru zúčastnilo několik sborů.

Dne 8. července 1925 přišla do naší obce smutná zpráva, že zemřel zakladatel hasičského sboru v Kříších, učitel František Bartovský, žijící na odpočinku v Bušovicích. V Kříších působil od roku 1886 do roku 1908.

Ve druhé polovině dvacátých let dochází k postupné modernizaci rodinných domků i hospodářských budov. Doškové střechy z naší obce pomalu mizí. Výskyt požárů nebyl proto v té době tak častý. V roce 1927 sbor zasahoval při požáru stodoly V. Karlíčka a sklárny ve Vranově. V témže roce bylo vzpomenuto 40. výročí založení našeho sboru. Podrobnosti se nedochovaly. V té době aktivita spolků začala klesat, v důsledku začínající hospodářské krize.

V roce 1924 hořel chlév u Šimona Haranta č. 117 při zásahu se podařilo zachránit 7 ks dobytka. V roce 1927 pak hořela stodola u Václava Karlíčka č. 1 a skladiště bývalé sklárny Stark ve Vranově.    

V roce 1930 již plně dolehla nezaměstnanost i na naši obec. Koncem roku bylo v obci 39 nezaměstnaných dělníků a řemeslníků. Jak to v činnosti každé organizace bývá, střídají se léta úspěšná s roky méně úspěšnými. Podobně tomu bylo i u našeho sboru. Následkem krize, ale také odchodem některých aktivních členů, činnost sboru ochabla. Menší aktivita hasičského sboru trvala po celou dobu hospodářské krize. Technika byla ale udržována v pohotovosti. V roce 1935 vypukl požár na usedlosti rolníka Košaře ve Vranovicích. K dalšímu požáru došlo v obci v roce 1937, kdy udeřil blesk do domku Jar. Fridricha čp. 31.

V témže roce se konaly oslavy padesátiletého trvání hasičského sboru v Kříších. Byly spojeny opět s obvodním cvičením, za účasti patnácti hasičských sborů. Cvičení proběhlo u kovárny (dnešní požární zbrojnice) a bylo po všech stránkách dobře připravené. To byla poslední velká akce před vypuknutím druhé světové války.

V průběhu druhé světové války bylo schůzování zakázáno, konaly se jen porady k zajištění neodkladných úkolů. Bylo nutné udržovat akceschopnost požární techniky.

Po osvobození Československa v roce 1945 byla vybudována nová požární zbrojnice adaptací bývalé kovárny a doplňována požární technika a výstroj. V tomto roce hořela úroda ve stohu v Nadrybech. Sbor dorazil na místo požáru s pomocí americké armády - stříkačka Stratílek byla tažena za automobilem Jeep Willys.

V roce 1947 bylo vzpomenuto 60. výročí založení požárního sboru. V následujících letech pak v roce 1952 65. výročí, v roce 1957 70. výročí.  V roce 1961 vypukl požár v dřevěné klubovně ČSM (Československého svazu mládeže) na Hradčanech - objekt zcela vyhořel. V dalším roce 1962 jsme si připomněli 75. výročí založení sboru. Těchto kulatých výročí bylo vzpomenuto jen na členských schůzích, bez veřejných cvičení.

Oslava 80. výročí založení sboru v roce 1967 proběhla důstojně. Oslavu zahájil velitel Vladimír Procházka, na návsi koncertovala pionýrská dechovka ze ZDS ve Stupně. V průběhu dopoledne proběhla slavnostní schůze SPO, na které byla oceněna práce zasloužilých a nejaktivnějších členů. Naši organizaci bylo uděleno Čestné uznání OV SPO.

Odpoledne proběhlo námětové cvičení za účasti požárních sborů z okolních obcí. Oslava byla zakončena taneční zábavou v sále Jednoty. Byla to dobře připravená zdařilá akce, navštívená širokou veřejností.

Od té doby bylo rozhodnuto členskou schůzí konat oslavy založení sboru vždy po pěti letech.

V roce 1971 jsme likvidovali, společně o ostatními okolními sbory, lesní požár na Bambuli. 85. výročí založení sboru jsme si připomněli v červnu 1972. Tentokrát už to bylo za účasti družstva mladých požárníků.  Oslava byla zahájena slavnostní schůzi, kde byli podobně jako před pěti lety odměněni nejaktivnější členové sboru. Odpoledne proběhlo tradiční námětové cvičení za účasti okolních požárních sborů. Večer byla oslava zakončena taneční zábavou.

Také oslava 90. výročí založení v roce 1977 proběhla důstojně. Podle tradice byla zahájena slavnostní schůzí, kde byli opět oceněni nejlepší členové. Naše organizace obdržela Čestné uznání OV SPO. Ani oslava 90. výročí se neobešla bez námětového cvičení, za účasti okolních požárních sborů. Na závěr se konala taneční zábava, tentokrát už v sále kulturně tělovýchovného zařízení, které bylo otevřeno v roce 1976.

Abychom nezůstali dlužni tradici, připravili jsme v červnu 1982 oslavu 95. výročí založení požárního sboru. I program byl tradiční, slavnostní schůze, námětové cvičení za účasti požárních sborů Břaska a večer taneční zábava. Všechny jubilejní oslavy byly důstojně připraveny a navštíveny širokou veřejností. Po celou dobu svého trvání projevuje požární sbor vysokou připravenost k zásahům proti požárům.

Dne 20. 10. 1983 zemřel dlouholetý velitel požárního sboru bratr Vladimír Procházka. Byl velitelem sboru v Kříších 28 let. Jedno volební období byl členem FV SPO ČSSR a dlouhá léta členem OV SPO.

V roce 1984, v dubnu, jsme zasahovali v obci Všenice, kde vzplál les. V tomto roce byla obnovena tradice letních táborů mladých požárníků. Za dobrou  práci a výsledky v soutěžích uspořádal výbor vždy první týden v červenci letní tábor u Korečnického mlýna. Tábora se  každoročně účastnilo kolem dvaceti chlapců a děvčat. Toto prázdninové soustředění bylo mezi našimi mladými požárníky velmi oblíbeno.

Dne 22. 2. 1986 se uskutečnil lyžařský zájezd pro děti a dospělé členy sboru.

V červnu r. 1987 jsme oslavili 100 let od založení sboru. Ještě před oslavami byla provedena výměna střešní krytiny na zbrojnici. Během oslav jsme mimo jiné uctili památku zesnulých u pomníku obětem I. světové války, shlédli jsme ukázku současné i historické techniky a mladí požárníci předvedli kulturní pásmo. Členům sboru byly předány čestná uznání a vyznamenání.

16. 8. 1988 zasahoval náš sbor při velikém požáru v závodě Keramika Břasy. Příčinou požáru bylo vznícení od topného kanálu. Shořely tři budovy. Zásah trval tři hodiny. Naším úkolem bylo chránit ochlazováním budovu mazutového hospodářství a budovu výroby Primalexu. Jako vodní zdroj byla použita místní požární nádrž. Zasahovalo 14 členů sboru.

16. 9. 1988 byla našemu sboru přidělen dlouho očekávaný nový automobil DPA 12 Avia 31 a nahradil dosavadní vozidlo Tatra 805.

V roce 1991, 22. 6. jsme se zúčastnili stého výročí založení požárního sboru ve Stupně, i s technikou. 19. 8. se někteří členové vypravili na Všeobecnou výstavu do Prahy. V dalším roce byla provedena další oprava zbrojnice. V říjnu proběhlo cvičení - výjezd s požární technikou. Naše jednotka zasahovala během 10 minut od vyhlášení poplachu.

V létě roku 1994 se konalo cvičení při kterém se dálkově dopravovala voda z jezera do rybníku na návsi ve Vranovicích. Délka vedení byla 1500 m a převýšení 10 m. 24. 9. proběhl jubilejní 10. ročník Memoriálu Vladimíra Procházky.

24. 3. 1995 sbory Kříše, Stupno a Břasy vyjížděli k požáru na vrchu Bambule v Kříš. 19. 4. 1996 jsme zasahovali, spolu se sbory z Břas a Rokycan,  při velikém požáru bývalé skládky u vrchu Chlum. Oheň byl nebývalého rozsahu, ale přesto se ho podařilo zlikvidovat dříve než se rozšířil do blízkého lesa.

25. 5. 1997, kolem 18. hodiny zasahoval náš sbor při lesním požáru "Na Dupárně" u Darové. Zásah probíhal v těžkém lesním terénu několik hodin. Zasahovalo několik sborů. Na 21. 6. 1997 byla připravena oslava 110 let od založení sboru.  23. srpna jsme vyjeli na soutěž Memoriál Rudolfa Zrůsta na Břasích.

12. června 1998 jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu O pohár starosty obce Hůrky. 6. ledna 2000 jsme zasahovali při požáru rodinného domku v Kříších - příčinou byl zkrat v elektroinstalaci zazděné v komíně. 22. dubna 2000 byl zásah u požáru nepovolené skládky v lese.

14. května 2000 - jsme zasahovali u velikého lesního požáru nad zámkem Březina. Na zásahu se  kromě profesionálního sboru z Rokycan podílelo několik dobrovolných sborů z okolí. Naším úkolem bylo doplňovat z místního koupaliště cisterny, které kyvadlově dopravovali vodu na místo požáru. 30. září 2000 jsme se opět  soutěžili O pohár starosty obce Hůrky a 7. října 2000 jsme byli na soutěži v Kamenném Újezdě.

V létě 2001 jsme zasahovali u požáru na obecní řízené skládce odpadu. Dále jsme zasahovali za Radnicemi, směrem k Chomli, při lesním požáru. Doplňovali jsme cisterny a prováděli hašení. Na podzim jsme se opět zúčastnili soutěže v Hůrkách a Kamenném Újezdě. V roce 2002 jsme byli na soutěži v Němčovicích, 8. června 2002 proběhla oslava 115. let od založení sboru.

Při povodních v srpnu 2002 jsme čerpali zaplavené studny a vypomáhali jsme při odklízení povodňových škod v Darové.

V roce 2002 došlo, po několikaleté pauze,  k obnovení činnosti družstva mladých hasičů. Vedoucími se stali Petr Träxler a Jiří Liška později i Jitka Lišková.

11. - 14. srpna 2003 jsme vypomáhali zavlažováním tratě při pořádání závodů v motokrosu na místní trati V Podhájí. 15. - 17. srpna  proběhlo hasičské soustředění u řeky Berounky, 19. srpna pak čištění a oprava hasičské nádrže na Hradčanech. 18. října připravil sbor Na Bambuli  podzimní kolo hry Plamen pro mladé hasiče. 22. 5. 2004 pak bylo připraveno jarní kolo soutěže. To proběhlo na cvičišti Na Ostrovech. V roce 2004 jsme také provedli dva technické zásahy - čerpání studny v Richardově. 7. listopadu jsme pak asistovali u výlovu ryb z hasičské nádrže v obci.

5. května 2005 nám byla Obecním úřadem Břasy zakoupena elektrocentrála Honda. Elektrocentrálu jsme měli možnost bohužel vyzkoušet již 23. května 2005, kdy po přívalových deštích nastala povodeň, kdy se voda z polí valila do spodní části obce. Členové sboru pomáhali při odklízení nánosů. Pomocí kalových čerpadel byly čerpány znečištěné studny. Později jsme byli povoláni k pomoci do obce Kamenec, kam naše Avie ale nedorazila, protože za Radnicemi se s posádkou utrhla podemletá krajnice a vozidlo spadlo z asi metrového srázu do vody z rozlitého potoka. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění a bez většího poškození Avie.

19. listopadu 2005 jsme provedli čištění rybníka u soukromého zemědělce p. Holého ve Stupně.  V tomto měsíci nám byly obecním úřadem zakoupeny čtyři hasičské zásahové přilby MSA Gallet F1 SA.

 

Zdroj: kronika sboru dobrovolných hasičů Kříše, brožura Sto let požárního sboru v Kříších

Zpracovali: David Cajthaml - kronikář a Radek Franta -jednatel